Αρχική

Το InSIDE: Συμπερίληψη Φοιτητών με Αναπηρία στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Including Student with Impairments in Distance Education) αποτελεί έργο Ανάπτυξης Ικανοτήτων στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης του προγράμματος Erasmus+ και στοχεύει στην ανάπτυξη προσβάσιμων και εκπαιδευτικά αποτελεσματικών προγραμμάτων συμπερίληψης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για άτομα με Οπτική, Ακουστική και Κινητική Αναπηρία. Τα εν λόγω προγράμματα θα σχεδιαστούν στη βάση της χρηστοκεντρικής προσέγγισης και θα δομηθούν ως προς 3 άξονες: α) εκπαιδευτικό υλικό, β) διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, και γ) εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα / παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Έντεκα πανεπιστήμια από το Μαγκρέμπ – 4 από το Μαρόκο, 4 από την Αλγερία και 3 από την Τυνησία – θα λάβουν κατάρτιση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (επικεφαλής οργανισμός), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Johannes Kepler University (Αυστρία), και θα εφαρμόσουν στην πράξη προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά θα προσφέρουν βασικές ικανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, και θα παρέχουν ευκαιρίες στη δια βίου μάθηση, ενίσχυση των δεξιοτήτων, και δυνατότητες αυτοπραγμάτωσης. Απώτερος σκοπός είναι να υποδείξουν μια έξυπνη λύση έναντι των φαινομένων περιορισμένης προσβασιμότητας και υψηλού ποσοστού διακοπής της φοίτησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τα άτομα με αναπηρία.

Το πρώτο βίντεο του προγράμματος InSIDE

Εταίροι

back to top