Αντικειμενικοί Στόχοι

  • Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή νέων, καινοτόμων, προσβάσιμων προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση για  τα άτομα με Οπτική, Ακουστική ή Κινητική αναπηρία και την παροχή ευέλικτης μάθησης και εικονικής κινητικότητας.
  • Αναμόρφωση της λειτουργίας των Μονάδων Προσβασιμότητας στους εταίρους από τις χώρες του Μαγκρέμπ και εξοπλισμός τους με προηγμένα ηλεκτρονικά μέσα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για την υποστήριξη των Φοιτητών με Αναπηρία. 
  • Εξέλιξη  ικανοτήτων και επαγγελματική ανάπτυξη για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό ως προς τη σχεδίαση προσβάσιμων προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και την παροχή νέων υπηρεσιών στις Μονάδες Προσβασιμότητες για Φοιτητές με Αναπηρία.
  • Εμπλοκή φοιτητών με Οπτική, Ακουστική ή Κινητική αναπηρία στο χρηστοκεντρικό σχεδιασμό ώστε να επιτευχθεί συνδυασμένα η προσβασιμότητα και η ευχρηστία, και να ενισχυθούν οι σύνδεσμοι μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας.