Υλοποίηση και Αποτελέσματα

  • Ανάλυση της επιστημονικής και τεχνολογικής αιχμής ως προς την προσβασιμότητα στα προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, τις σχετικές διαδικτυακές πλατφόρμες και το εκπαιδευτικό υλικό. 
  • Ανάπτυξη κατάλληλων μορφών ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τους Φοιτητές με Αναπηρία ως προς την προσβασιμότητα, ευχρηστία και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα κατόπιν μελέτης των αναγκών των τελικών χρηστών.
  • Προσαρμογή και παράδοση μιας ανοικτής διαδικτυακής πλατφόρμας εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η οποία εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των Φοιτητών με Αναπηρία. 
  • Αναμόρφωση της λειτουργίας των ακαδημαϊκών Μονάδων Προσβασιμότητας ώστε να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στους φοιτητές με αναπηρία στους εταίρους από τις χώρες του Μαγκρέμπ.
  • Κατάρτιση εκπαιδευτών (ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό) στις Μονάδες Προσβασιμότητας για να παρέχουν εκπαίδευση στους τελικούς χρήστες (ακαδημαϊκό προσωπικό και Φοιτητές με Αναπηρία) ως προς την εφαρμογή προσβάσιμων προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
  • Διάχυση των αποτελεσμάτων και αξιοποίηση των παραδοτέων του έργου InSIDE σε διεθνές επίπεδο.